دیود چیست؟

دیود ها یکی از المنهای بسیار پر کاربرد در صنعت الکترونیک می باشند. بعلت عملکرد این قطعه آنرا یکسوساز نیز می نامند. در حقیقت عملکرد دیود به این صورت است که  اجازه عبور جربان در یک جهت را می دهد و از عبور جریان در جهت مخالف جلوگیری می کند.

از دیودها برای تبدیل ولتاژ AC به ولتاژ DC استفاده می شود. دیود دارای دو پایه است که پایه مثبت انرا ANODE و پایه منفی را CATHOD می نامند. دیودها زمانی که ولتاژ پایه آند آنها بالاتر از پایه کاتد باشد اجازه عبور جریان را می دهند.

دیودها در صنعت در شکل های مختلف بکار می روند که بر خی از آنها در شکل زیر آورده شده است:

 

 

دیودی که در حالت عبور جریان باشد را FORWARD Bias و دیودی که اجازه عبور را ندهد را Reverse Bias می نامیم:

 

تست دیود:

سالم بودن یک دیود را بوسیله مولتی متر می توان بررسی کرد. بدین منظور مولتی متر را در حالت تست دیود قرار داده و مطابق شکل زیر چنانچه پروب مثبت را به پایه مثبت و پروب منفی را به پایه منفی متصل کنیم مولتی متر به معنای عبور جریان بوق می زند و مقدار افت ولتاژ روی دیود را نمایش می دهد.

چنانچه با این تست در دوجهت دیود بوق زد و یا در هیچ وضعیتی عبور جریان را نشان نداد، آن دیود سوخته است و باید تعویض شود.