پل وتستون برای اولین بار توسط Samuel hunter Christie در سال 1833 اختراع شد و 10 سال بعد در سال 1843 توسر Charles Wheatstone تکمیل شد. یکی از اولین کاربردهای این مدار برای اندازه گیری مقاومت خاک در آنالایزر های خاک می باشد.

پل وتستون از چهار مقاومت تشکیل می شود. مانند شکل زیر:

از کاربردهای پل وتستون اندازه گیری مقدار مقاومت نا مشخص می باشد. در حقیقت در کاربردهایی که امکان اندازه گیری مقاومت با ابزار مولتی متر مهیا نباشد، پل وتستون یکی از روش های اندازه گیری دقیق می باشد.

در این حالت مقاومت های R1 و R3 مقدار ثابت دارند و مقدار R2 متغییر می باشد و Rx مقدار مقاومت مجهول می باشد. حال با تغییر R2 تا جایی که جریان عبوری از گره D به گره B صفر شود و یا این دو نقطه هم پتانسیل گردند، با استفاده از رابطه زیر می توان مقدار Rx را محاسبه کرد:

R2/R1=Rx/R3