توزین نوار نقاله:

در صنایع مختلف که نیاز به عبور پیوسته مواد در خط تولید می باشد و امکان توزین بصورت استاتیک بار وجود ندارد از توزین های دینامیک استفاده می شود. یکی از روش های توزین دینامیک توزین نوار نقاله می باشد.

یک سیستم توزین نوار نقاله از قسمت های زیر تشکیل شده است:

-       نوار نقاله که بار روی آن انتقال داده می شود.

-       رولیک های زیر نوار نقاله

-       رولیک (های) توزین

-       فریم توزین و لودسل ها

-       کنترلر توزین

-       سنسور سرعت

-       اینورتر کنترل سرعت موتور نوار نقاله

کنترلر توزین یا Totalizer در محاسبه دقیق بار عبوری بسیار اهمیت دارد. کنترلر EP400S ساخت شرکت فنی مهندسی صنعتگران ارتعاش پردازش دارای قابلیت های بسیار کاربردی در اندازه گیری بار عبوری می باشد. همچنین کنترلرهای دیجیتال طراحی شده در این نمایشگر، قابلیت تطبیق این کنترلر را به نوارنقاله های مختلف فراهم آورده است.

 

در نصب یک سیستم توزین نوار نقاله رعایت نکات نصب سیستم توزین بسیار مهم می باشد و در بدست آوردن دقت مورد نیاز برای توزین بسیار حائز اهمیت است.

نظم رولیک ها

 

بدین منظور قبل از نصب نوار نقاله با استفاده از ریسمان مطابق شکل زیر رولیک ها را از نظر ارتفاع با هم تراز کنید. فاصله رولیک ها نیز با هم باید برابر باشد. همچنین هم مرکز بودن رولیک ها بسیار مهم می باشد.

بنابراین رولیک ها باید:

1-   موازی باشند

2-   هم مرکز باشند.

3-   هم ارتفاع باشند.

تنظیم بالا را حداقل برای 2 و در صورت امکان تا 3 رولیک قبل و بعد انجام دهید.

کشش نوار نقاله

 

میزان کشش نوار نقاله باید به صورتی باشد میزان افتادگی نوارنقاله بیشتر از 2 درصد فاصله دو رولیک پشت سر هم نباشد.

همچنین با توجه به کشش و میزان لرزش نوار نقاله، محل نصب سیستم توزین در نیمه اول نوار نقاله می باشد.

فاصله فیدر تا سیستم توزین

 

فاصله سیستم توزین تا فیدر بستگی مستقیم به سرعت نوارنقاله دارد. در تصویر زیر انتخاب بهینه برای این فاصله مشخص شده است:

فاصله سیستم توزین تا انتهای نوار نقاله

 

فاصله سیستم توزین تا انتهای نوارنقاله باید حداقل به اندازه چهار فاصله رولیک باشد

 

فاصله سیستم توزین نسبت به خمیدگی وسط نوار نقاله

 

حداقل 12 متر تا نقاط مماس خمیدگی نوارنقاله باید فاصله وجود داشته باشد.

زاویه نوار نقاله

 

نوازنقاله نسبت یه سطح افق نباید بیشتر از 18 درجه زاویه داشته باشد.

 

روش های کالیبراسیون

نوار نقاله به دو صورت کلی کالیبره می شود:

-       توسط بارهای شبیه سازی

1-   بار استاتیک

2-   بار زنجیری

-       توسط بار واقعی

بار استاتیک

 

بار استاتیک از وزنه هایی تشکیل می شود که در محل هایی که از قبل روی رولیک توزین در نظر گرفته شده است قرار میگیرد و بر اساس آن سیستم کالیبره می شود.

بار زنجیری

این بار از غلطک هایی که به صورت زنجیروار بهم متصل هستند تشکیل شده است که روی نوارنقاله قرار میگیرد و به صورت متقارن در دوسوی سیستم توزین قرار میگیردو از یک سو مهار می شود تا دائما در این محدوده بماند و با روشن کردن نوار نقاله بعلت غلطکی بودن بار جانبی به نوار نقاله اعمال نمی کند.

 

 

 

 سایر محصولات:

EP100X

EP200X

EP400X

توزین نوار نقاله

بچینگ کامپیوتری

بچینگ مبتنی بر نمایشگر

www.SEPCO-ENG.com