یک استرین گیج (گاهی اوقات به عنوان یک سوئیچ فشار شناخته می شود) یک حسگر است که مقاومت آن با نیروی اعمال تغییر می کند؛ این نیرو، فشار، تنش، وزن و غیره را تبدیل به تغییر در مقاومت الکتریکی می کند که بعد از آن می تواند اندازه گیری شودهنگامی که نیروهای خارجی به یک جسم ثابت اعمال می شوند، باعث ایجاد فشار و کرنش در آن می شونداسترس به عنوان نیروهای مقاومت درونی جسم تعریف می شود و فشار به عنوان جابه جایی و تغییر شکل تعریف می شوداسترین گیج ها یکی از مهمترین سنسورهای اندازه گیری در اندازه گیری مکانیکی استهمانطور که از نام آنها مشخص است، آنها برای اندازه گیری تغییر شکل داخلی استفاده می شود.که به صورت فنی آنرا کرنش یا خمیدگی ناشی از کشیدگی با فشردگی نامیده می شود و با نشانه مثبت یا منفی متمایز می شوند.

استرین گیج ها در اشکال مختلف بر اساس روش کاربرد آنها ساخته می شوند. البته در بسیاری از کاربردها از ترکیب چند استرین گیج ساده که در مدارهایی مانند پل وتستون بسته شده اند برای اندازه گیری استفاده می شود.

همچنین با استفاده از مقاومت هایی در کنار استرین گیج ضرایب تغییر مقدار مقاومت بر اثر دما را به حداقل می رسانند.

لودسل ها نمونه هایی از سنسورهایی هستند که در آنها از استرین گیج استفاده شده است.

 

استرین گیج ها معمولا برای کاربردهای زیر استفاده می شوند:

-        اندازه گیری فشار به یک جسم. در این حالت با چسباندن استرین گیج به بدنه آن جسم میزان فشار اعما شده به آنرا اندازه گیری می کنند.

-        اندازه گیری مقدار برخی از کمیت ها مانند فشار، وزن، جابجایی، نیرو، شتاب و ...